Dự án

Project

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Vũng Tàu

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Vũng Tàu

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Ninh Thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Ninh Thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Bình thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Bình thuận