Khách hàng & Đối tác

Đối tác

NIPPON STEEL
NIPPON STEEL
POSCO VIETNAM
POSCO VIETNAM
Prudential
Prudential
Formosa Ha Tinh Steel Corporation
Formosa Ha Tinh Steel Corporation
Formica
Formica
KPMG
KPMG