Dự án

Project

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Vũng Tàu

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Vũng Tàu

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Lâm Đồng

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Lâm Đồng

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Đồng Nai

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Đồng Nai

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Khánh Hòa

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Khánh Hòa

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Ninh Thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Ninh Thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Bình thuận

Công Trình Điện Mặt Trời Halla - Bình thuận