Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KDG 2020: KẾ TOÁN TỔNG HỢP
07/02/2020
Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp cho sản xuất.
TUYỂN DỤNG KDG 2020: CÔNG NHÂN HÀN
07/02/2020
Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng Công nhân hàn cho sản xuất.
TUYỂN DỤNG KDG 2020: TỔ TRƯỞNG DẬP - CẮT
07/02/2020
Công ty TNHH Thép KDG Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng trưởng dập cắt cho nhà máy sản xuất.